Yrityssaneeraus voi olla yrityksen pelastus

Mitä yrityssaneeraus on?

MILLOIN YRITYSSANEERAUS VOIDAAN ALOITTAA?

Yrityssaneerausmenettelyn käynnistäminen edellyttää, että yritystä vasta uhkaa maksukyvyttömyys tai maksukyvyttömyys on luonteeltaan sellaista, että se voidaan todennäköisesti pysyvästi poistaa saneerausmenettelyn avulla.

MITÄ HYÖTYÄ YRITYSSANEERAUKSESTA ON YRITTÄJÄLLE?

Periaatteena yrityssaneerauksessa on se, että velallisen maksettavaksi tulevat velat pyritään järjestelemään oikeaan suhteeseen maksukyvyn mukaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että osa veloista leikataan pois ja jäljelle jääneeseen velkaan rakennetaan maksusuunnitelma, jonka mukaisesti velkaa lyhennetään. Järjestelyllä pyritään tilanteeseen, jossa jäljelle jäävät velat on mahdollista hoitaa elinkelpoista yritystoimintaa tai osaa siitä jatkamalla. Näin järjestelyn seurauksena myös velkojat saavat osan saatavistaan takaisin.

MITEN KAUAN YRITYSSANEERAUS KESTÄÄ?

Yrityssaneeraus voidaan käynnistää käräjäoikeudelle tehdyllä hakemuksella. Hakemuksen voivat tehdä niin velallinen kuin velkojakin. Useimmiten saneerausmenettelyn käynnistystä hakee kuitenkin velallinen itse. Mikäli tuomioistuin päättää, että yrityssaneerauksen aloittamiselle on perusteet, määrää se menettelyyn selvittäjän. Jos puolestaan hakemuksen perusteella arvioidaan, että saneerausmenettely ei parantaisi velallisen maksuvalmiutta eikä toiminnan edellytyksiä, ei saneerausmenettelyä käynnistetä. Tällöin ainoaksi mahdollisuudeksi saattaa jäädä konkurssi.

Saneerauksen edellytykset

Yrityssaneerausmenettelyn käynnistäminen edellyttää, että yritystä vasta uhkaa maksukyvyttömyys tai maksukyvyttömyys on luonteeltaan sellaista, että se voidaan todennäköisesti pysyvästi poistaa saneerausmenettelyn avulla.

Sanaaerausta ei voida aloittaa , jos

  1. velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa tai että sen uusiutumista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti
  2. on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista
  3. on todennäköistä, että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja;

Saneerausta ei voida aloittaa, jos velallinen on syyllistynyt liiketoiminnassaan rikokseen.

Mitä yritykselle saneerauksessa tapahtuu ?

Saneeraushakemus

Menettely käynnistyy sitä koskevan hakemuksen saavuttua oikeudelle. Mikäli hakemus hyväksytään, oikeus määrää asiaan selvittäjän.

Selvittäjä

Käräjäoikeuden määräämän selvittäjän tehtävä on laatia ehdotus saneerausohjelmaksi. Saneerausohjelma pitää sisällään mm. selvityksen velallisen taloudellisesta asemasta sekä toiminnan jatkamiseen, muuttamiseen tai lopettamiseen tähtäävistä toimista ja velkojen järjestelemisestä. Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen selvittäjän tehtävänä on valvoa velallisen toimintaa menettelyn aikana.

Kun saneeraussuunnitelma on laadittu selvittäjän toimesta, hyväksytään se vielä velkojien kuulemisen jälkeen käräjäoikeudessa. Hyväksytty maksuohjelma määrittelee muun muassa velkojen osasuoritusten aikataulut ja järjestelyn keston. Maksuohjelmassa huomioidaan kaikki saneerauksen hakemuspäivään mennessä kertyneet velat. Saneerausmenettelyn piiriin kuuluvien velkojen perintätoimet myös keskeytetään. Hakemuspäivän jälkeisiä velkoja puolestaan käsitellään normaaleina velkoina, joskin yrityssaneerauksessa olevan toimijan on vältettävä lisävelkaantumista.

 

KYSY LISÄTIETOJA JA KUSTANNUSARVIO!

LAADIMME YRITYSSANEERAUSHAKEMUKSEN VUOSIEN KULUESSA HIOTUIN MENETELMIN.

SOITA 0440 -200 200

(vain normaali matkapuhelinmaksu)